ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลงบประมาณ
 
ข้อมูลงบประมาณ ปี 2563 รายรับ รายจ่าย คงเหลือ
งบอุดหนุน 4,977,125.17 3,539,338.74 1,437,786.43
เครื่องแบบ 644,950 476,950 168,000
อุปกรณ์การเรียน 644,930 539,830 105,100
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2,169,756.38 869,513.12 1,300,243.26