ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
วิชาการ
คำอธิบาย ปฏิทินชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 17.09 KB 17
ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 62
ตัวอย่างฟอร์มกำหนดการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 154 KB 35
ตัวอย่างบทนำแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 805 KB 40
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.19 MB 59
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.93 MB 25
แผนงานและงบประมาณ
ข้อมูลนำมาเขียนโครงการปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 20.24 KB 16
ตัวอย่างการเขียนโครงการปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 48.69 KB 13
เกณฑ์-OBECQA-ปี-59-60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.7 MB 16
การเขียนรายงานหมวด1-7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.75 MB 15
แนวการเขียนรายงานOBECQA ผอ.จิตราภรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.75 MB 11
รายงานOBECQA2559-2561โรงเรียนวังทองพิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.99 MB 16
ใบสั่งจ้างรถ Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 13
บันทึกข้อความตรวจสภาพรถ Word Document ขนาดไฟล์ 20.21 KB 17
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 14.49 KB 10
แบบขอจัดซื้อจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 11
แบบฟอร์มขอเข้าพักอาศัยบ้านพักครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.99 KB 407
ตัวอย่างการเขียนโครงการ โรงเรียนวังทองพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 48.7 KB 14
แบบติดตามผลการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี Word Document ขนาดไฟล์ 63.03 KB 32
บริหารทั่วไป
รายงานการประชุม 1-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82 KB 14
รายงานการประชุม 10-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.43 KB 16
วาระประชุมคณะครูบุคลากรโรงเรียนวังทองพิทยาคม ครั้งที่ 10-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.63 KB 14
รายงานการประชุม 9-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.01 KB 21
แบบคำร้องขอใบรับรองต่าง ๆ Word Document ขนาดไฟล์ 14.8 KB 13
แบบฟอร์มหนังสือภายนอก/หนังสือส่ง Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 36
แบบฟอร์มคำสั่ง Word Document ขนาดไฟล์ 30.5 KB 27
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 54.59 KB 28