ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
วิชาการ
ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 3
ตัวอย่างฟอร์มกำหนดการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 154 KB 3
ตัวอย่างบทนำแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 805 KB 2
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.19 MB 14
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.93 MB 3
บริหารทั่วไป
แบบฟอร์มหนังสือภายนอก/หนังสือส่ง Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 17
แบบฟอร์มคำสั่ง Word Document ขนาดไฟล์ 30.5 KB 7
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 54.59 KB 12