ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
วิชาการ
ใบคำร้องขอใบแทนระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81 KB 34
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ยกเว้น ม.๔ (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ ก.ค.๖๓) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 315.5 KB 66
คำอธิบาย ปฏิทินชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 17.09 KB 69
ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 118
ตัวอย่างฟอร์มกำหนดการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 154 KB 112
ตัวอย่างบทนำแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 805 KB 524
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.19 MB 110
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.93 MB 80
แผนงานและงบประมาณ
ข้อมูลนำมาเขียนโครงการปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 20.24 KB 68
ตัวอย่างการเขียนโครงการปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 48.69 KB 62
เกณฑ์-OBECQA-ปี-59-60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.7 MB 72
การเขียนรายงานหมวด1-7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.75 MB 63
แนวการเขียนรายงานOBECQA ผอ.จิตราภรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.75 MB 60
รายงานOBECQA2559-2561โรงเรียนวังทองพิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.99 MB 70
ใบสั่งจ้างรถ Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 60
บันทึกข้อความตรวจสภาพรถ Word Document ขนาดไฟล์ 20.21 KB 68
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 14.49 KB 62
แบบขอจัดซื้อจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 63
แบบฟอร์มขอเข้าพักอาศัยบ้านพักครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.99 KB 2347
ตัวอย่างการเขียนโครงการ โรงเรียนวังทองพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 48.7 KB 64
แบบติดตามผลการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี Word Document ขนาดไฟล์ 63.03 KB 85
บุคลากร
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.57 MB 164
บริหารทั่วไป
แบบฟอร์มหนังสือส่ง Word Document ขนาดไฟล์ 25.05 KB 35
รายงานการประชุม 1-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82 KB 68
รายงานการประชุม 10-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.43 KB 77
วาระประชุมคณะครูบุคลากรโรงเรียนวังทองพิทยาคม ครั้งที่ 10-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.63 KB 69
รายงานการประชุม 9-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.01 KB 81
แบบคำร้องขอใบรับรองต่าง ๆ Word Document ขนาดไฟล์ 14.8 KB 61
แบบฟอร์มคำสั่ง Word Document ขนาดไฟล์ 30.5 KB 85
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 54.59 KB 78