ภาพกิจกรรม
การจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน เขียว-ขาว เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565
????⚽️????การจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน เขียว-ขาว เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 15-16 ธันวาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำโดย ดร.บุปผา ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวังทองพิทยาคม ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน เขียว-ขาว เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เล่นกีฬา เพื่อสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างนักเรียนภายในโรงเรียนวังทองพิทยาคม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด และได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักการทำงานเป็นทีม สร้างความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าแสดงออก สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และนำไปสู่มาตรฐานสากล ณ สนามกีฬาโรงเรียนวังทองพิทยาคม

โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2565,10:56   อ่าน 147 ครั้ง