ภาพกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมอบรมการปฏิบัติการจิตวิทยาภายใต้ โครงการเสริมสร้างเครือข่ายประชาธิปไตย
????ร่วมกิจกรรมอบรมการปฏิบัติการจิตวิทยาภายใต้ โครงการเสริมสร้างเครือข่ายประชาธิปไตย ????
วันที่ 28 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นำโดย ดร.บุปผา ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม พร้อมด้วย นางนงลักษณ์ พรหมหิตร นายวิโรจน์ ดอนทิพย์ไพร รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวังทอง และนักเรียนจำนวน 45 คน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการปฏิบัติการจิตวิทยาภายใต้ โครงการเสริมสร้างเครือข่ายประชาธิปไตย เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา กษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้มีอุดมการณ์รักชาติ มีความรักสามัคคี ร่วมกันปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากรหน่วยงานของรัฐกับ ประชาชนและสถานศึกษา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พันเอกวัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายจังหวัดพิษณุโลก (ฝ่ายทหาร) เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนวังทองพิทยาคม

โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2566,12:50   อ่าน 44 ครั้ง