ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยกระบวนการคิดขั้นสูง GPAS 5 Steps
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยกระบวนการคิดขั้นสูง GPAS 5 Steps ????
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายอดุลย์ ภูปลื้ม มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมวิชาการของสหวิทยาเขตเอกาทศรถรับฟังคำกล่าวรายงานวัตถุประสงค์จากดร.บุปผา ทองน้อย ประธานสหวิทยาเขตและผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการจัดการอบรมพร้อมทั้งให้โอวาทความสำคัญของการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาคุณภาพ บรรยากาศการอบรมตลอดทั้งวันเป็นไปด้วยความสนุกด้วยเทคนิค Activen learning จากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ คือ ดร.ประจักษ์ น้อยเหนื่อย วิทยากรจัดอบรมได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคกระบวนการคิดขั้นสูง GPAS 5 Steps โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรในสหวิทยาเขตเอกาทศรถเข้าร่วมอบรมจำนวน 195 คน ในการนี้มีนางวราภรณ์ สนสกล และนายภัทรพล แก้วเสนา ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขตมาดูแลตลอดการอบรม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิษณุโลก

โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2566,09:36   อ่าน 374 ครั้ง