ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ????????
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ โดยดร.บุปผา ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม มอบหมายให้ นายวิโรจน์ ดอนทิพย์ไพร รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และต่อตัวผู้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ/กระบวนการและเทคนิควิธีการเรียนคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง เพื่อให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกัน พึ่งพาอาศัยกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากร ผศ.ดร.เอกชัย หลายศิริกุล และนิสิตโปรแกรมคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ในการอบรมนั้นผู้เข้ารับการเข้าค่ายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 124 คน ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนวังทองพิทยาคม

โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2566,11:19   อ่าน 59 ครั้ง