ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ กิจกรรมยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
????โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ กิจกรรมยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ????
วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 งานวัดผลและประเมินผล กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวังทองพิทยาคม ได้จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ กิจกรรมยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษา (O-NET) และเพื่อเป็นการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาการและเป็นการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียน ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการให้ความรู้แก่นักเรียน ได้แก่ นายธนดล ละดาดก (วิชาภาษาไทย), นายฐาปกรณ์ เพ็งอำไพ (วิชาวิทยาศาสตร์), นายลักษมันตร์ กิตติธวัชวงศ์ (วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคมศึกษาฯ) และนางสาวปาริชาติ วิจิตรพงษา (วิชาคณิตศาสตร์) ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนวังทองพิทยาคม

โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2566,10:22   อ่าน 45 ครั้ง