ภาพกิจกรรม
รับโล่รางวัลในงาน “เยือนแผ่นดิน ถิ่นสองแคว แลอดีต สู่ความเป็น Soft Power”
รับโล่รางวัลในงาน “เยือนแผ่นดิน ถิ่นสองแคว แลอดีต สู่ความเป็น Soft Power”
วันที่ 18 มีนาคม 2566 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวังทองพิทยาคม ได้เข้ารับโล่รางวัล จากนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้แก่
รางวัล "สุดยอดนวัตกรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน : Best Practice Awaeds 2022" ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก( Active Learning) : สหวิทยาเขตเอกาทศรถ คือ
1.นางสาวเกษฎา โยธิน รางวัลชนะเลิศ
2.นายชุติพนธ์ ไชยเวช รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 3.นางเสาวนีย์ ปรีชานนท์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
รางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีคุณลักษณะสุจริต 5 ประการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู คือ นางสาวอัชราภา กินซง
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีคุณลักษณะสุจริต 5 ประการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ
เด็กหญิงนภวรรณ จันทร์โต และ นายรัตภูมิ บุษดาจันทร์ ณ ณ ห้องประชุมราชานุเคราะห์ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2566,09:37   อ่าน 104 ครั้ง