ภาพกิจกรรม
อบรม โครงการ “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง”( Metaverse Go to School )
อบรม โครงการ “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Metaverse
โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง”( Metaverse Go to School )
วันที่ 19 มีนาคม 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้จัดอบรม โครงการ “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง”( Metaverse Go to School ) ให้แก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวังทองพิทยาคม เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้ครูและบุคลากร มีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Metaverse สามารถบูรณาการใช้เครื่องมือในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Metaverse ให้เข้ากับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถสร้างสื่อการสอนด้าน Metaverse เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน การสอน ให้ดูน่าสนใจให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้รับเกียรติ จากอาจารย์ภาวินี อินทร์ทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนวังทองพิทยาคม
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2566,09:40   อ่าน 155 ครั้ง