ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การพัฒนานวัตกรรม “
????✒️การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การพัฒนานวัตกรรม “ ????????
วันที่ 21-23 มีนาคม 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล นำโดย ดร.บุปผา ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้ นางนงลักษณ์ พรหมหิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ” แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การพัฒนานวัตกรรม” ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวังทองพิทยาคม เพื่อส่งเสริมให้บุคคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน ระหว่างบุคคลการ เพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ภายในโรงเรียน สร้างแนวปฏิบัติที่ดี ( Best Practices) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ และเพื่อสร้างให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ที่มาให้คำแนะนำ และให้ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์และห้องประชุมเนินคลี โรงเรียนวังทองพิทยาคม

โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2566,13:13   อ่าน 90 ครั้ง