กลุ่มลูกจ้างประจำ

นายเสงี่ยม มั่นชาวนา
ลูกจ้างประจำ