ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
           โรงเรียนวังทองพิทยาคมเดิมชื่อ "โรงเรียนวังทอง" เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ.  2499  โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดบึงพร้าวเป็นอาคารเรียนชั่วคราว  มี "นายโชติ  ครุธดิลกานันท์" เป็นครูใหญ่คนแรก
            วันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ.  2499  อำเภอวังทองมอบที่สาธารณะประจำตำบลบริเวณเนินคีรี  หมู่ที่  3  บ้านบึงพร้าว  ตำบลชัยนาม  ในพื้นที่ประมาณ  30  ไร่เศษให้แก่โรงเรียน
            วันที่  13  สิงหาคม  พ.ศ.  2500  ทางราชการได้อนุมัติเงินจำนวน  40,000 บาท ให้โรงเรียนสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังแรก  บริเวณพื้นที่เนินคีรี  เปิดสอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย  ใช้อักษรย่อคือ  "พ.ล.11"
พ.ศ.2503    เปลี่ยนจากหลักสูตรประถมศึกษาตอนปลาย เป็นหลักสูตรมัธยมศึกษา  ใช้ชื่อโรงเรียนวังทอง อักษรย่อ "ว.ท."
พ.ศ.2508    นางสาวนิรันดร์  เตียวตระกูล    รักษาการตำแหน่งครูใหญ่
พ.ศ.2514    นายธวัช  เจริญสะอาด   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
พ.ศ.2514    นายกล้า  งามวิลาศ    รักษาการตำแหน่งครูใหญ่
พ.ศ.2514    นายพิศิษฐ์  ทรัพย์เจริญ   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
พ.ศ.2517    ชาวบ้านยกที่ดินด้านทิศเหนือ(ด้านหลังของโรงเรียน)ให้กับโรงเรียนจำนวน  7  แปลง  พื้นที่ประมาณ  20  ไร่เศษ  ประกอบด้วย
       1.นายคณิต  แป้นวงศ์      ยกที่ดินให้แก่โรงเรียนจำนวน   2    ไร่    3    งาน    88    ตารางวา
       2.นายพก  วรรณไทย     ยกที่ดินให้แก่โรงเรียนจำนวน   3    ไร่    2    งาน    50    ตารางวา
       3.นายสุวรรณ  เนตรชาวนา   ยกที่ดินให้แก่โรงเรียนจำนวน   3    ไร่    2    งาน     --    ตารางวา
       4.นางน้อย  มั่นชาวนา ยกที่ดินให้แก่โรงเรียนจำนวน   2    ไร่    2    งาน    --    ตารางวา
       5.นายบุญ  คงชู           ยกที่ดินให้แก่โรงเรียนจำนวน   2    ไร่    3    งาน    86    ตารางวา
       6.นางสนม  ชัยรัตน์             ยกที่ดินให้แก่โรงเรียนจำนวน 11    ไร่    3    งาน    76    ตารางวา
       7.นางวิภา    โพธิ      ยกที่ดินให้แก่โรงเรียนจำนวน   3    ไร่    -     งาน    05    ตารางวา
            โรงเรียนมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น  56  ไร่  2  งาน  56  ตารางวา  ตาม นส.3 เลขที่ 453,463,492,557  และใบแจ้งการครอบครอง  เลขที่  พล.0012  ลงวันที่  19  ธันวาคม  พ.ศ.  2517

พ.ศ.2517    เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนวังทองพิทยาคม"  มีนายพิศิษฐ์  ทรัพย์เจริญ  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
พ.ศ.2524    เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีนายพิศิษฐ์  ทรัพย์เจริญ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
พ.ศ.2529    นายสังเวียน  บุญคำ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
พ.ศ.2531    นายเอกศักดิ์  พันปี  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
พ.ศ.2533    นายธงชัย  พงษ์ประพันธ์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
พ.ศ.2535    ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ  100 ปี  กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2536    จัดตั้งมูลนิธิวารี-สังวรณ์  โดยคุณวารี  คัชมาตย์ / คุณสังวรณ์  ชัยประเสริฐ  และคุณเปรมวดี  คัชมาตย์  มีเงินกองทุนปัจจุบัน 
                   500,000  บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
พ.ศ.2537    ได้รับรางวัลสิ่งแวดล้อมมาตรฐานเหรียญทอง  ของกรมสามัญศึกษา
พ.ศ.2537    ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ขนาดกลาง  เขตการศึกษา  7
พ.ศ.2540    ได้รับรางวัลห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกดีเด่น  โรงเรียนมัธยมศึกษา  ขนาดกลาง
พ.ศ.2541     ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
พ.ศ.2542     ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ" จากสมาคมสร้างสรรค์ไทย
พ.ศ.2543    นายดำรงค์  อิ้มทับ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
พ.ศ.2551    นายสนชัย   คลังเงิน  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
พ.ศ.2554    นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ.2558    ดร.ประชุม  ปิ่นสกุล   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ.2561    ดร.อมร  อ่อนสี   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ.2563    นายเสกสันต์ ทองม่วง   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ.2565    ดร.บุปผา ทองน้อย   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน