ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายโชติ ครุธดิลกานันท์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2499 - 2508
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิรันดร์ เตียวตระกูล
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2508 - 2514
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัช เจริญสะอาด
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2514 - 2514
ชื่อ-นามสกุล : นายกล้า งามวิลาศ
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2514 - 2514
ชื่อ-นามสกุล : นายพิศิษฐ์ ทรัพย์เจริญ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่ / อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2514 - 2529
ชื่อ-นามสกุล : นายสังเวียน บุญคำ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่ / ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2529 - 2531
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกศักดิ์ พันปี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2531 - 2533
ชื่อ-นามสกุล : นายธงชัย พงษ์ประพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2533 - 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายดำรงค์ อิ้มทับ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543 - 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายสนชัย คลังเงิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551 - 2554
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรุณศรี เงินเสือ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554 - 2558
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ประชุม ปิ่นสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558 - 2561
ชื่อ-นามสกุล : ดร.อมร อ่อนสี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561 - 2563
ชื่อ-นามสกุล : นายเสกสันต์ ทองม่วง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2563-2565
ชื่อ-นามสกุล : ดร.บุปผา ทองน้อย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2565-ปัจจุบัน