พรบ.การศึกษา
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.๒๕๕๔)
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕
พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖