วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์                    มุ่งมั่นการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

ปรัชญาของโรงเรียน     "นิมิตํ สาธุรูปานํ กตัญญู กตเวทิตา"  ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี