วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์                    โรงเรียนวังทองพิทยาคม  จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เน้นสมรรถนะเพื่ออาชีพ  เรียนรู้ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐานสากลภายในปีการศึกษา 2562

ปรัชญาของโรงเรียน     "นิมิตํ สาธุรูปานํ กตัญญู กตเวทิตา"  ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี