กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพัชรี เกิดดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกุลประภัสสร์ วงศ์ใหญ่
ครู คศ.2

นางสาวธัญญาลักษณ์ เทพสุวรรณ์
ครู คศ.1

นางอรอุมา บุญโปร่ง
ครู คศ.1

นางสาวอนุสรา อยู่ศิริ
ครูผู้ช่วย

นางสาวธราภรณ์ ศิริ
ครูผู้ช่วย