กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวชมนาด โฆษิตคณิน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายก้องเกียรติ กล่อมแก้ว
ครู คศ.3

นางพจมาน สุปิ
ครู คศ.3

นางธนภัทร สร้อยเพ็ช
ครู คศ.2

นางสาวสุกัญญา แดงเรือง
ครู คศ.2

นางกาญจนา จันทร์บุญนาค
ครู คศ.2

นายสุขสรรค์ ทัดทอง
พนักงานราชการ