กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายก้องเกียรติ กล่อมแก้ว
ครู คศ.3

นางธนภัทร สร้อยเพ็ช
ครู คศ.2

นางกาญจนา จันทร์บุญนาค
ครู คศ.3

นายศุภกร จันทร์เพ็ญ
ครู คศ.1

นายสุขสรรค์ ทัดทอง
พนักงานราชการ