กฎหมายอื่น ๆ
พรบ.ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
พรบ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ