กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางลักษณา เหล่าอินทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายเอกชัย สุริเย
ครู คศ.3

นางเรืองไรสิริ กลัดปรี
ครู คศ.2

นายอาทิตย์ ตันติวงศ์
ครู คศ.2

นางรติการ การะเกตุ
ครู คศ.2

นางเสาวนีย์ ปรีชานน์
ครู คศ.1

นายปวีร์ปรัชญ์ ปู่ซึ้ง
ครู คศ.1

MR.HASSAN YAKUBU
ครู (อัตราจ้าง)

MISS.Bai Xu Rong
ครู (อัตราจ้าง)