กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวดนตร์จันทร์ พันธุรัตน์
ครู คศ.2

นางรติการ การะเกตุ
ครู คศ.2

นางเสาวนีย์ ปรีชานน์
ครู คศ.2

นางสาวปรารถนา พืชเนาวรัตน์
ครู คศ.2

นายปวีร์ปรัชญ์ ปู่ซึ้ง
ครู คศ.1

นางสาวณัฐวรรณ เล็กอุทัย
ครู คศ.1

นางสาวมลสิการ ก๋าคำ
ครู คศ.1

นายธนศักดิ์ ตะนะขิง
ครูผู้ช่วย

MR.HASSAN YAKUBU
ครู (อัตราจ้าง)

Miss Zhou Shan
ครูอัตราจ้าง