กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางลักษณา เหล่าอินทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายเอกชัย สุริเย
ครู คศ.3

นางเรืองไรสิริ กลัดปรี
ครู คศ.2

นายอาทิตย์ ตันติวงศ์
ครู คศ.2

นางสาวภาพตะวัน คัชมาตย์
ครู คศ.2

นางรติการ การะเกตุ
ครู คศ.2

นางเสาวนีย์ ปรีชานน์
ครู คศ.1

นายวรรธนา จารุวรรธนา
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

MR.HASSAN YAKUBU
ครู (อัตราจ้าง)

MISS.Bai Xu Rong
ครู (อัตราจ้าง)