กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายจิรวัฒน์ บุญโปร่ง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายเสนาะ แก้วคุ้ม
ครู คศ.3

นางลออ เตียวตระกูล
ครู คศ.3

นางชมนภัส จั่นฤทธิ์
ครู คศ.3

นายศักดิ์ศรี กลัดปรี
ครู คศ.2

นางอุทัยวรรณ ภู่ประดิษฐ์
ครู คศ.1