กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางลออ เตียวตระกูล
ครู คศ.3

นางชมนภัส จั่นฤทธิ์
ครู คศ.3

นายจิรวัฒน์ บุญโปร่ง
ครู คศ.2

นายอุเทน เกตุหัวร้อง
ครู คศ.2

นางอุทัยวรรณ ภู่ประดิษฐ์
ครู คศ.1