พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / สมรรถนะหลัก
พันธกิจ
 1. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
 2. จัดกระบวนการเรียนรู้แบบทวิศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านอาชีพ
 3. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ภาคภูมิใจในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
 6. จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  และการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้
 7. พัฒนา ส่งเสริม การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนทางด้านภาษาสู่ความเป็นสากล
 8. ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
 9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
 10. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 11. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน


สมรรถนะหลัก 

       1. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเน้นสมรรถนะเพื่ออาชีพ  
       2. พัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐานสากล
       3. ดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง 
       4. ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน