พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ
   1.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและมาตรฐานสากล      
   2.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำคัญในศตวรรษที่21
   3.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูมืออาชีพตามมาตรฐานสากล                      
   4. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากล
   5.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้   ให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานความปลอดภัย                               
   6.ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา


เป้าประสงค์  
   1.ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการและมาตรฐานสากล      
   2.ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญในศตวรรษที่ 21
   3.ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพตามมาตรฐานสากล                      
   4. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากล
   5.สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานความปลอดภัย                               
   6.เครือข่ายชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา