กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวีณา ชิณวงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวรนุช ทองเพชร
ครู คศ.3

นางมัณฑนา ศรีคำภา
ครู คศ.3

นางดวงเดือน ทองจีน
ครู คศ.3

นายอมรพันธุ์ ช่างน้อย
ครู คศ.3

นางสอยดาว สุทธิ
ครู คศ.3

นายพรอนันต์ ธนธรรมพิทักษ์
ครู คศ.3

นางนันทนิจ ดารายิ้มฤทธิ์
ครู คศ.3

นายทัศนัยน์ ทึงขำ
ครู คศ.3

นางสาวรัตติกาล ตันมิ่ง
ครู คศ.2

นายชุติพนธ์ ไชยเวช
ครู คศ.1

นางสาวปิ่นมนัส นนท์นา
ครูผู้ช่วย