กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวีณา ชิณวงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางประนอม วิชัยดิษฐ์
ครู คศ.3

นางวรนุช ทองเพชร
ครู คศ.3

นางมัณฑนา ศรีคำภา
ครู คศ.3

นายศักดิ์ชัย ศิริวรรณ
ครู คศ.2

นางดวงเดือน ทองจีน
ครู คศ.2

นายอมรพันธุ์ ช่างน้อย
ครู คศ.2

นางสอยดาว สุทธิ
ครู คศ.2

นายพรอนันต์ ธนธรรมพิทักษ์
ครู คศ.3

นางสาวรัตติกาล ตันมิ่ง
ครู คศ.2

นางสาวพนิดา นิลดี
ครู คศ.2

นายชุติพนธ์ ไชยเวช
ครูผู้ช่วย