กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวสุขิตตา ดารายิ้มฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสำเรียง พุฒิสอยดาว
ลูกจ้างชั่วคราว

นางประภาศรี พรหมรุ่ง
ลูกจ้างชั่วคราว

นายสีไพ สุรินทร์
ลูกจ้างชั่วคราว

นายพล ปรั่งกลาง
ลูกจ้างชั่วคราว

นางยุพิน อินทร์สิทธิ์
ลูกจ้างชั่วคราว

นางพัชรนารี อ่อนอุปถัมภ์
ลูกจ้างชั่วคราว

นายไว นาคอินทร์
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวชนิดา จันทร์มา
ลูกจ้างชั่วคราว