กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวสุขิตตา ดารายิ้มฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวรวิสรา สระทองเกี้ยว
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาววันเพ็ญ ศรีทัศทนาม
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสำเรียง พุฒิสอยดาว
ลูกจ้างชั่วคราว

นายสีไพ สุรินทร์
ลูกจ้างชั่วคราว

นายพล ปรั่งกลาง
ลูกจ้างชั่วคราว

นางยุพิน อินทร์สิทธิ์
ลูกจ้างชั่วคราว

นางพัชรนารี อ่อนอุปถัมภ์
ลูกจ้างชั่วคราว

นายกรม บุญศรี
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสุพรรณี กล้าวิเศษ
ลูกจ้างชั่วคราว