กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวสุขิตตา ดารายิ้มฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสำเรียง พุฒิสอยดาว
ลูกจ้างชั่วคราว

นางประภาศรี พรหมรุ่ง
ลูกจ้างชั่วคราว

นายสีไพ สุรินทร์
ลูกจ้างชั่วคราว

นายพล ปรั่งกลาง
ลูกจ้างชั่วคราว

นางยุพิน อินทร์สิทธิ์
ลูกจ้างชั่วคราว

นางพัชรนารี อ่อนอุปถัมภ์
ลูกจ้างชั่วคราว

นายไว นาคอินทร์
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวนันทวัน บุญศรี
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวชนิดา จันทร์มา
ลูกจ้างชั่วคราว