ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร
 
ประเภท จำนวน (คน)
ชาย หญิง รวมทั้งสิ้น
ผู้อำนวยการ -
รองผู้อำนวยการ
ครู ๑๓ ๒๗ ๔๐
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ -
ลูกจ้างประจำ  
ลูกจ้างชั่วคราว งบ สพฐ.
ลูกจ้างชั่วคราว งบ รร. ๑๒
รวม ๒๖ ๔๒ ๖๘
 
ประเภท วุฒิทางการศึกษา / เพศ
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญาตรี รวมทั้งสิ้น
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ครูและบุคลากรโรงเรียน - ๑๔ ๑๒ ๒๔ ๖๘
รวม ๖๘
 
ประเภท วิทยฐานะ / เพศ
เชี่ยวชาญ ชำนาญการ
พิเศษ
ชำนาญการ ไม่มีวิทยฐานะ รวมทั้งสิ้น
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ครูและบุคลากรโรงเรียน - - ๑๖ ๑๐ ๑๓ ๑๖ ๖๘
รวม ๖๘
 
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ ตามการสอนและหน้าที่ / เพศ
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญาตรี รวมทั้งสิ้น
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ฝ่ายบริหาร - - - - -
คณิตศาสตร์ - - - - - - -
ภาษาไทย - - - - - -
วิทยาศาสตร์ - - - - ๑๑
ภาษาต่างประเทศ - - - -
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม - - - -
สุขศึกษาและพลศึกษา - - - - -
ศิลปะ - - - - - -
การงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - -
แนะแนว - - - - - - -
บรรณารักษ์ - - - - - - -
เจ้าหน้าที่ธุรการ - - - - - - -
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด - - - - - - -
ช่างไฟฟ้า - - - - - - -
คนสวน - - - - - - -
แม่บ้าน - - - - - - -
ยาม - - - - - - -
รวม ๖๘
 

*หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564