ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร
  . ข้อมูลครูและบุคลากร  (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
      ๑) จำนวนบุคลากร
ประเภทบุคลากร วุฒิทางการศึกษา / เพศ รวม
ทั้งสิ้น
 
 
ประสบการณ์เฉลี่ย (ปี)
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญา
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ผู้บริหาร - - - - - - - ๑๔
รองผู้อำนวยการ - - - - - -
ครูประจำการ - - ๑๗ ๒๐ - - ๕๐ ๑๗
พนักงานราชการ - - - - - - -
เจ้าหน้าที่ธุรการ - - - - - - -
อัตราจ้าง - - - - - - -
นักการ/ภารโรง - - - - - - -
ลูกจ้างประจำ - - - - - - - ๒๓
อื่นๆ (ลูกจ้างชั่วคราว) - - - - - - -
รวม - - ๑๐ ๑๘ ๑๑ ๒๓ ๗๐ ๑๔
 
๒)  จำนวนครูผู้สอนจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนครู หมายเหตุ
ภาษาไทย -
คณิตศาสตร์ -
วิทยาศาสตร์ ๑๓ วิทย์ ๑๐/คอม๓
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครูประจำการ ๖/พนักงานราชการ๑
สุขศึกษาและพลศึกษา ครูประจำ๔ / ครูครูอัตราจ้าง ๒ คน
ศิลปะ ครูประจำ๒ / พนักงานราชการ ๑ คน/
ครูอัตราจ้าง ๑
การงานอาชีพและเทคโนโลยี -
ภาษาต่างประเทศ ครูประจำการ๘/ครูอัตราจ้าง๑
 รวมทั้งหมด ๕๖ -