กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพรพิมล เลิศปรีชากมล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกรเกล้า มนตรี
ครู คศ.3

นางอุษา คล้ายลักษณ์
ครู คศ.3

นางพัชราภรณ์ วรบุตร
ครู คศ.3

นางทิพย์วรรณ คงเนตร
ครู คศ.3

นางสาวเกษฎา โยธิน
ครูผู้ช่วย