กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอุษา คล้ายลักษณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวพรพิมล เลิศปรีชากมล
ครู คศ.3

นางพัชราภรณ์ สุขนิตย์
ครู คศ.3

นางทิพย์วรรณ คงเนตร
ครู คศ.3

นายกวินพงษ์ สว่างเกล้า
ครู คศ.1

นางสาวเกษฎา โยธิน
ครู คศ.1

นางสาวณัชฎาภรณ์ สุขคำภา
ครู คศ.1