เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
              มาร์ช ว.พ.

เนื้อร้อง    นางศรีสมร  หมื่นแก้ว
ทำนอง    นายกังวาน  แย้มขะมัง / ภาควิชาดนตรีวิทยาลัยครูจันทร์เกษม

              
                     เนินคีรีงานเด่นเป็นสง่า                     แหล่งประศาสน์วิทยาสง่าศรี
              ฝึกอบรมบ่มนิสัยให้คนดี                          เยาวชนในธานีศรีวังทอง
              การศึกษา กีฬา สามัคคี                           ซื่อสัตย์ วินัยดี ไม่มีหมอง
              เขียว-ขาว เรารักใคร่ใจปรองดอง              ดุจพี่น้องคือวังทองพิทยาคม
              ยามเรียนเราเพียรหมั่นศึกษา                   พัฒนาร่วมทุกข์ร่วมสุขสม
              สร้างชื่อเสียง สร้างชีวีของสังคม              ชนนิยมชื่นชมอยู่ คู่ประชา
              ขอเชิดชูเกียรติภูมิของถิ่นนี้                     สร้างคนดีให้ก้าวไกลไปทั่วหน้า
              เพื่อนพี่น้อง ผองทุกทิศ จิตสัญญา           เรากลับมาเพื่อยืนอยู่คู่ ว.พ.