พรบ.กระทรวงศึกษาธิการ
การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๐
การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๐
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑