กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพินิจ วัฒนบุตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวจุฑามณี คชสาร
ครูผู้ช่วย

นางสาวเสาวนีย์ เรียนไธสง
ครูผู้ช่วย

นายจีรพันธ์ เนาวโชติ
ครู (อัตราจ้าง)

นายอโนทัย เจริญยิ่ง
ครูอัตราจ้าง