กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพินิจ วัฒนบุตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายบวร สุดาจันทร์ทิพย์
ครู คศ.2

นายจีรพันธ์ เนาวโชติ
ครู (อัตราจ้าง)

นายอโนทัย เจริญยิ่ง
ครูอัตราจ้าง