กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวจุฑามณี คชสาร
ครู คศ.1

นางณัฐรดาพร เสมาทอง
ครู คศ.3

นางสาวเสาวนีย์ เรียนไธสง
ครูผู้ช่วย

นายภานุวัฒน์ จันทร์เส็ง
ครูผู้ช่วย

นายจีรพันธ์ เนาวโชติ
ครู (อัตราจ้าง)

นายอโนทัย เจริญยิ่ง
ครูอัตราจ้าง