กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพินิจ วัฒนบุตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางกัญญา สุขะอาคม
ครู คศ.3

นายบวร สุดาจันทร์ทิพย์
ครู คศ.2

นายจีรพันธ์ เนาวโชติ
ครู (อัตราจ้าง)

นางสาววันวิสาข์ เตจะวัน
ครู (อัตราจ้าง)