ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
วิชาการ
แบบบันทึกสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 189.5 KB 3
แบบรายงานการผลิตและใช้สื่อนวัตกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 95.69 KB 168
เค้าโครงงานวิจัย+บันทึกข้อความ+หน้าปก Word Document ขนาดไฟล์ 128 KB 189
แบบฟอร์มวิจัย5บท Word Document ขนาดไฟล์ 167 KB 186
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียรรู้ ของโรงเรียนวังทองพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 35.78 KB 48545
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 449.19 KB 48697
วิเคราะห์หลักสูตร(ส่วนหน้าแผนฯ) Word Document ขนาดไฟล์ 490.5 KB 48717
แบบฟอร์มโครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 56.03 KB 48691
บันทึกผลกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 48234
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ ม.ค.๖๔) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 386 KB 48279
ใบคำร้องขอใบแทนระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81 KB 48353
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ยกเว้น ม.๔ (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ ก.ค.๖๓) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 315.5 KB 48550
คำอธิบาย ปฏิทินชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 17.09 KB 48437
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.19 MB 48266
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.93 MB 48520
แผนงานและงบประมาณ
รายงานสรุปโครงการปี 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 212 KB 6
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 29.42 KB 5
รายงานสรุปโครงการปีการศึกษา 2565 13
แบบสรุปโครงการ/กิจกรรมปีการศึกษา2564 ไฟล์doc Word Document ขนาดไฟล์ 32.02 KB 157
แบบรายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม ปี2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.25 KB 44269
ตัวอย่างการเขียนโครงการ/กิจกรรมปี2564 Word Document ขนาดไฟล์ 190.5 KB 48248
แบบเขียนโครงการ/กิจกรรมปี2564 Word Document ขนาดไฟล์ 188 KB 48554
แบบติดตามสรุปผลการดำเนินโครงการกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี Word Document ขนาดไฟล์ 63.34 KB 48604
แบบฟอร์มขอเข้าพักอาศัยบ้านพักครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม ล่าสุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.52 KB 49054
ข้อมูลนำมาเขียนโครงการปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 20.24 KB 48232
ตัวอย่างการเขียนโครงการปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 48.69 KB 48860
เกณฑ์-OBECQA-ปี-59-60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.7 MB 48645
การเขียนรายงานหมวด1-7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.75 MB 48997
แนวการเขียนรายงานOBECQA ผอ.จิตราภรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.75 MB 48606
ใบสั่งจ้างรถ Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 48189
บันทึกข้อความตรวจสภาพรถ Word Document ขนาดไฟล์ 20.21 KB 48426
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 14.49 KB 48524
แบบขอจัดซื้อจัดจ้าง 48480
แบบฟอร์มขอเข้าพักอาศัยบ้านพักครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม 48301
ตัวอย่างการเขียนโครงการ โรงเรียนวังทองพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 48.7 KB 48420
บุคลากร
แบบฟอร์มบันทึกข้อความมอบหมายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 102
ตำแหน่งวิทยฐานะครู 24พฤษภาคม 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 23.96 KB 109
รายชื่อครู 24 พฤษภาคม 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 38.4 KB 128
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติ(1 ต.ค.64-31มี.ค.65) Word Document ขนาดไฟล์ 191.33 KB 219
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร ว23 แยกตามวิทยฐานะ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.61 MB 334
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 29615
การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Word Document ขนาดไฟล์ 155.99 KB 29622
ข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน และเกณฑ์การประเมินผลของข้าราชการครู "สายงานสอน" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.74 MB 44191
เค้าโครงรายงานการประเมินตนเอง(SAR) 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 312 KB 48337
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.57 MB 48614
กิจการนักเรียน
การจัดเรียงเอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 48.85 KB 42
แบบสรุปเยี่ยมบ้าน ๒๕๖๔ Word Document ขนาดไฟล์ 169 KB 47910
บริหารทั่วไป
แบบส่งรายการซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์/สิ่งปลูกสร้างที่ชำรุดจากการใช้งาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.82 KB 113
แบบฟอร์มหนังสือส่ง Word Document ขนาดไฟล์ 25.33 KB 48255
แบบคำร้องขอใบรับรองต่าง ๆ Word Document ขนาดไฟล์ 15.3 KB 48343
แบบฟอร์มคำสั่ง Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 48221
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 56.38 KB 48531
วัดผลและประเมินผล
แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.72 MB 270
โปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 385.5 KB 48476
แบบประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.09 KB 48497
คู่มือการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 110 KB 48644
คู่มือการประเมินการอ่านเขียนคิดวิเคราะห์ Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 91523
วผ.32 แบบขอเข้ารับการวัดผลและประเมินผลใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 48288
วผ.31 คำร้องขอแก้ตัวผลการเรียนกิจกรรมพัฒนา Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 48600
วผ.30 คำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 48533
วผ.29 คำร้องขอสอบในวิชาที่ขาดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 48427
วผ.28 คำร้องขอแก้ มส. Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 48257
วผ.27 คำร้องทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 48237
วผ.25 คำร้องขอเรียนซ้ำโดยไม่นับหน่วยการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 48410
วผ.24 แบบยืนยันไม่สอบแก้ตัว ไม่เรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 48455
วผ.23 ใบรับรองเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 48406
วผ.22คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 48284
วผ.20 คำร้องขอสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 48492
วผ.19 แบบฟอร์มนักเรียนที่คาดว่าไม่จบหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 48576
วผ.18 คำร้องขออนุญาติให้นักเรียนสอบกรณีพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 48580
วผ.17 แบบฟอร์มบันทึกนักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุด 10 อันดับ Word Document ขนาดไฟล์ 29.62 KB 48538
วผ.16 แบบขออนุญาติเรียนซ้ำเป็นกรณีพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 48333
วผ.15 แบบขอเปลี่ยนผู้กำกับการสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 48511
วผ.14 บันทึกความร่วมมือระหว่างร.รกับผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 48551
วผ.13แบบบันทึกคะแนนพักการเรียนนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 48243
วผ.12 แบบบันทึกผลการเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 48309
วผ.11 แบบบันทึกนักเรียนที่ติด 0 ร มส. Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 48549
วผ.10 แบบแจ้งผลการเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 48185
วผ.09 แบบแจ้งผลการสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 48175
วผ.08 แบบรายงานผลการเปลี่ยนระดับผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 30.42 KB 48569
วผ.07 แบบรายงานผลการเปลี่ยนระดับผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 31.41 KB 48366
วผ.06แบบประกาศผลการสอบแก้ตัว (แก้ 0) Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 48399
วผ.05 แบบประกาศผลการสอบแก้ตัว (แก้ ร) Word Document ขนาดไฟล์ 61 KB 48434
วผ.04 แบบรายงานนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 48189
วผ.03 แบบสรุปรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะได้ Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 48506
วผ.02 นักเรียนที่คาดว่าจะได้รับผล มส Word Document ขนาดไฟล์ 67 KB 48261
วผ.01 นักเรียนที่คาดว่าจะได้ผลการเรียน ร Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 48521
ระเบียบวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 476.5 KB 48626
OBECQA
การประกันคุณภาพกับOฺBECQA JPEG Image ขนาดไฟล์ 319.33 KB 48270
สะท้อนคิดจากผอ.จิตราภรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 480.61 KB 48515
PowerPointนำเสนอวันประเมิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.75 MB 48562
รวมประเด็นคำถามOBECQA Word Document ขนาดไฟล์ 120.77 KB 48517
ADLI&LetCI Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.63 MB 48348
รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์OBECQA ปี2559-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 48420
คำสั่งเลขที่12/2564แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินOBECQA63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.04 MB 48210
งานประกันคุณภาพภายใน
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.91 MB 9
ประกาศโรงเรียนวังทองพิทยาคม เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตฐานการศึกษาโรงเรียนวังทองพิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.43 KB 7
คู่มือการประเมินประกันคุณภาพภายใน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 120
มาตรฐานสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.45 MB 120
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และรวบรวมข้อมูล การดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 313.85 KB 48424
สรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพตามมาตรฐานปี2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.34 KB 48321
คำสั่งจัดทำSAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 182.3 KB 48383
3.4 บันทึกข้อความงานนิเทศ วิจัยและพัฒนา Word Document ขนาดไฟล์ 29.13 KB 48409
3.3 บันทึกข้อความงานนิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 29.15 KB 48330
3.2 บันทึกข้อความพัฒนาสื่อนวัตกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 48443
3.1 บันทึกข้อความงานนิเทศ วิจัย พัฒนาบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 29.01 KB 48376
2.6 บันทึกข้อความงานสารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 29.16 KB 48429
2.5 บันทึกข้อความอาคารสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 29.18 KB 48497
2.5 บันทึกข้อความอาคารสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 29.18 KB 48229
2.4 บันทึกข้อความบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 29.28 KB 48317
2.3 บันทึกข้อความหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 29.1 KB 48594
2.2 บันทึกข้อความOBECQA แผนงาน Word Document ขนาดไฟล์ 29.22 KB 48553
2.1 บันทึกข้อความงานประกันคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 29.2 KB 48431
1.1.12 บันทึกข้อความงานอนามัย Word Document ขนาดไฟล์ 29.21 KB 48586
1.1.11 บันทึกข้อความครูที่ปรึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 28.99 KB 48461
1.1.10 บันทึกข้อความความภูมิใจในความเป็นไทย Word Document ขนาดไฟล์ 29.11 KB 48280
1.1.9 บันทึกข้อความวัดผล ระบบดูแล Word Document ขนาดไฟล์ 29.1 KB 48509
1.1.8 บันทึกข้อความแนะแนว Word Document ขนาดไฟล์ 29.17 KB 48305
1.1.6 บันทึกข้อความงานอาชีพ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี Word Document ขนาดไฟล์ 29.09 KB 48436
1.1.5 บันทึกข้อความงานอาชีพ วิทยาศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 29.26 KB 48523
1.1.4 บันทึกข้อความวิทยาศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ Word Document ขนาดไฟล์ 29.03 KB 48481
1.1.3 บันทึกข้อความคณิตศาสตร์ การคิดคำนวน Word Document ขนาดไฟล์ 29.14 KB 48473
1.1.2 บันทึกข้อความภาษาต่างประเทศ การสื่อสาร Word Document ขนาดไฟล์ 29.26 KB 48300
1.1.1 บันทึกข้อความภาษาไทย การอ่านการเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 29.07 KB 48471
ค่าเป้าหมายปีการศึกษา2564 Word Document ขนาดไฟล์ 16.46 KB 48318
ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพปี61-62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.8 MB 48273
คู่มือการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 48331
งานศูนย์HCEC
รายงานการประชุมผู้ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์HCEC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.89 MB 47478
อื่นๆ
1.1.7 บันทึกข้อความวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 29.13 KB 48592