ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
วิชาการ
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียรรู้ ของโรงเรียนวังทองพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 35.78 KB 633
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 449.19 KB 622
วิเคราะห์หลักสูตร(ส่วนหน้าแผนฯ) Word Document ขนาดไฟล์ 490.5 KB 620
แบบฟอร์มโครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 56.03 KB 597
บันทึกผลกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 336
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ ม.ค.๖๔) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 386 KB 381
ใบคำร้องขอใบแทนระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81 KB 445
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ยกเว้น ม.๔ (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ ก.ค.๖๓) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 315.5 KB 666
คำอธิบาย ปฏิทินชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 17.09 KB 548
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.19 MB 399
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.93 MB 655
แผนงานและงบประมาณ
แบบสรุปโครงการ/กิจกรรมปี2564 Word Document ขนาดไฟล์ 215.5 KB 481
ตัวอย่างการเขียนโครงการ/กิจกรรมปี2564 Word Document ขนาดไฟล์ 190.5 KB 389
แบบเขียนโครงการ/กิจกรรมปี2564 Word Document ขนาดไฟล์ 188 KB 697
แบบติดตามสรุปผลการดำเนินโครงการกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี Word Document ขนาดไฟล์ 63.34 KB 748
แบบฟอร์มขอเข้าพักอาศัยบ้านพักครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม ล่าสุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.52 KB 483
ข้อมูลนำมาเขียนโครงการปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 20.24 KB 374
ตัวอย่างการเขียนโครงการปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 48.69 KB 740
เกณฑ์-OBECQA-ปี-59-60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.7 MB 753
การเขียนรายงานหมวด1-7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.75 MB 609
แนวการเขียนรายงานOBECQA ผอ.จิตราภรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.75 MB 597
ใบสั่งจ้างรถ Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 332
บันทึกข้อความตรวจสภาพรถ Word Document ขนาดไฟล์ 20.21 KB 553
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 14.49 KB 672
แบบขอจัดซื้อจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 624
แบบฟอร์มขอเข้าพักอาศัยบ้านพักครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม 439
ตัวอย่างการเขียนโครงการ โรงเรียนวังทองพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 48.7 KB 566
บุคลากร
เค้าโครงรายงานการประเมินตนเอง(SAR) 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 312 KB 440
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.57 MB 765
บริหารทั่วไป
แบบฟอร์มหนังสือส่ง Word Document ขนาดไฟล์ 25.05 KB 401
รายงานการประชุม 1-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82 KB 715
รายงานการประชุม 10-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.43 KB 528
วาระประชุมคณะครูบุคลากรโรงเรียนวังทองพิทยาคม ครั้งที่ 10-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.63 KB 508
รายงานการประชุม 9-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.01 KB 511
แบบคำร้องขอใบรับรองต่าง ๆ Word Document ขนาดไฟล์ 14.8 KB 490
แบบฟอร์มคำสั่ง Word Document ขนาดไฟล์ 30.5 KB 367
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 54.59 KB 678
วัดผลและประเมินผล
โปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 385.5 KB 585
แบบประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.09 KB 573
คู่มือการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 110 KB 695
คู่มือการประเมินการอ่านเขียนคิดวิเคราะห์ Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 648
วผ.32 แบบขอเข้ารับการวัดผลและประเมินผลใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 436
วผ.31 คำร้องขอแก้ตัวผลการเรียนกิจกรรมพัฒนา Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 743
วผ.30 คำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 684
วผ.29 คำร้องขอสอบในวิชาที่ขาดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 576
วผ.28 คำร้องขอแก้ มส. Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 407
วผ.27 คำร้องทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 393
วผ.25 คำร้องขอเรียนซ้ำโดยไม่นับหน่วยการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 570
วผ.24 แบบยืนยันไม่สอบแก้ตัว ไม่เรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 605
วผ.23 ใบรับรองเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 554
วผ.22คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 437
วผ.20 คำร้องขอสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 633
วผ.19 แบบฟอร์มนักเรียนที่คาดว่าไม่จบหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 716
วผ.18 คำร้องขออนุญาติให้นักเรียนสอบกรณีพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 732
วผ.17 แบบฟอร์มบันทึกนักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุด 10 อันดับ Word Document ขนาดไฟล์ 29.62 KB 693
วผ.16 แบบขออนุญาติเรียนซ้ำเป็นกรณีพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 478
วผ.15 แบบขอเปลี่ยนผู้กำกับการสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 668
วผ.14 บันทึกความร่วมมือระหว่างร.รกับผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 698
วผ.13แบบบันทึกคะแนนพักการเรียนนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 393
วผ.12 แบบบันทึกผลการเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 464
วผ.11 แบบบันทึกนักเรียนที่ติด 0 ร มส. Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 688
วผ.10 แบบแจ้งผลการเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 338
วผ.09 แบบแจ้งผลการสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 323
วผ.08 แบบรายงานผลการเปลี่ยนระดับผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 30.42 KB 721
วผ.07 แบบรายงานผลการเปลี่ยนระดับผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 31.41 KB 514
วผ.06แบบประกาศผลการสอบแก้ตัว (แก้ 0) Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 556
วผ.05 แบบประกาศผลการสอบแก้ตัว (แก้ ร) Word Document ขนาดไฟล์ 61 KB 589
วผ.04 แบบรายงานนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 341
วผ.03 แบบสรุปรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะได้ Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 658
วผ.02 นักเรียนที่คาดว่าจะได้รับผล มส Word Document ขนาดไฟล์ 67 KB 411
วผ.01 นักเรียนที่คาดว่าจะได้ผลการเรียน ร Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 666
ระเบียบวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 476.5 KB 733
OBECQA
การประกันคุณภาพกับOฺBECQA JPEG Image ขนาดไฟล์ 319.33 KB 378
สะท้อนคิดจากผอ.จิตราภรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 480.61 KB 639
PowerPointนำเสนอวันประเมิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.75 MB 674
รวมประเด็นคำถามOBECQA Word Document ขนาดไฟล์ 120.77 KB 639
ADLI&LetCI Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.63 MB 442
รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์OBECQA ปี2559-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 461
คำสั่งเลขที่12/2564แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินOBECQA63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.04 MB 329
งานประกันคุณภาพภายใน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และรวบรวมข้อมูล การดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 313.85 KB 573
สรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพตามมาตรฐานปี2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.34 KB 477
คำสั่งจัดทำSAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 182.3 KB 539
3.4 บันทึกข้อความงานนิเทศ วิจัยและพัฒนา Word Document ขนาดไฟล์ 29.13 KB 571
3.3 บันทึกข้อความงานนิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 29.15 KB 488
3.2 บันทึกข้อความพัฒนาสื่อนวัตกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 600
3.1 บันทึกข้อความงานนิเทศ วิจัย พัฒนาบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 29.01 KB 539
2.6 บันทึกข้อความงานสารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 29.16 KB 592
2.5 บันทึกข้อความอาคารสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 29.18 KB 654
2.5 บันทึกข้อความอาคารสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 29.18 KB 391
2.4 บันทึกข้อความบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 29.28 KB 475
2.3 บันทึกข้อความหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 29.1 KB 753
2.2 บันทึกข้อความOBECQA แผนงาน Word Document ขนาดไฟล์ 29.22 KB 710
2.1 บันทึกข้อความงานประกันคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 29.2 KB 592
1.1.12 บันทึกข้อความงานอนามัย Word Document ขนาดไฟล์ 29.21 KB 750
1.1.11 บันทึกข้อความครูที่ปรึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 28.99 KB 622
1.1.10 บันทึกข้อความความภูมิใจในความเป็นไทย Word Document ขนาดไฟล์ 29.11 KB 445
1.1.9 บันทึกข้อความวัดผล ระบบดูแล Word Document ขนาดไฟล์ 29.1 KB 671
1.1.8 บันทึกข้อความแนะแนว Word Document ขนาดไฟล์ 29.17 KB 463
1.1.6 บันทึกข้อความงานอาชีพ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี Word Document ขนาดไฟล์ 29.09 KB 596
1.1.5 บันทึกข้อความงานอาชีพ วิทยาศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 29.26 KB 686
1.1.4 บันทึกข้อความวิทยาศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ Word Document ขนาดไฟล์ 29.03 KB 636
1.1.3 บันทึกข้อความคณิตศาสตร์ การคิดคำนวน Word Document ขนาดไฟล์ 29.14 KB 631
1.1.2 บันทึกข้อความภาษาต่างประเทศ การสื่อสาร Word Document ขนาดไฟล์ 29.26 KB 460
1.1.1 บันทึกข้อความภาษาไทย การอ่านการเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 29.07 KB 626
ค่าเป้าหมายปีการศึกษา2564 Word Document ขนาดไฟล์ 16.46 KB 468
ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพปี61-62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.8 MB 435
คู่มือการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 467
อื่นๆ
1.1.7 บันทึกข้อความวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 29.13 KB 742