ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
วิชาการ
แบบฟอร์มรายงานวิจัยในชั้นเรียน5บท วพ. Word Document ขนาดไฟล์ 101.13 KB 7
แบบฟอร์มโครงร่างวิจัยในชั้นเรียนปี66 Word Document ขนาดไฟล์ 210.71 KB 4
บันทึกข้อความส่งรายงานวิจัยในชั้นเรียน ปี66 Word Document ขนาดไฟล์ 43.16 KB 7
บันทึกข้อความส่งโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน ปี66 Word Document ขนาดไฟล์ 43.03 KB 5
แบบบันทึกสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 189.5 KB 55
แบบรายงานการผลิตและใช้สื่อนวัตกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 95.69 KB 196
เค้าโครงงานวิจัย+บันทึกข้อความ+หน้าปก Word Document ขนาดไฟล์ 128 KB 231
แบบฟอร์มวิจัย5บท Word Document ขนาดไฟล์ 167 KB 224
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียรรู้ ของโรงเรียนวังทองพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 35.78 KB 48571
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 449.19 KB 48719
วิเคราะห์หลักสูตร(ส่วนหน้าแผนฯ) Word Document ขนาดไฟล์ 490.5 KB 48761
แบบฟอร์มโครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 56.03 KB 48708
บันทึกผลกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 48248
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ ม.ค.๖๔) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 386 KB 48288
ใบคำร้องขอใบแทนระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81 KB 48363
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ยกเว้น ม.๔ (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ ก.ค.๖๓) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 315.5 KB 48557
คำอธิบาย ปฏิทินชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 17.09 KB 48450
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.19 MB 48275
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.93 MB 48530
แผนงานและงบประมาณ
เซนต์ท้ายโครงการปี 66 แยกตามกลุ่มงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.08 KB 34
แบบฟอร์มการเขียนโครงการพร้อมข้อมูลประกอบการเขียนปี 2566 Word Document ขนาดไฟล์ 153.04 KB 49
รายงานสรุปโครงการปี 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 212 KB 68
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 29.42 KB 32
รายงานสรุปโครงการปีการศึกษา 2565 45
แบบสรุปโครงการ/กิจกรรมปีการศึกษา2564 ไฟล์doc Word Document ขนาดไฟล์ 32.02 KB 184
แบบรายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม ปี2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.25 KB 44281
ตัวอย่างการเขียนโครงการ/กิจกรรมปี2564 Word Document ขนาดไฟล์ 190.5 KB 48276
แบบเขียนโครงการ/กิจกรรมปี2564 Word Document ขนาดไฟล์ 188 KB 48565
แบบติดตามสรุปผลการดำเนินโครงการกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี Word Document ขนาดไฟล์ 63.34 KB 48628
แบบฟอร์มขอเข้าพักอาศัยบ้านพักครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม ล่าสุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.52 KB 49064
ข้อมูลนำมาเขียนโครงการปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 20.24 KB 48258
ตัวอย่างการเขียนโครงการปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 48.69 KB 48883
เกณฑ์-OBECQA-ปี-59-60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.7 MB 48654
การเขียนรายงานหมวด1-7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.75 MB 49034
แนวการเขียนรายงานOBECQA ผอ.จิตราภรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.75 MB 48646
ใบสั่งจ้างรถ Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 48197
บันทึกข้อความตรวจสภาพรถ Word Document ขนาดไฟล์ 20.21 KB 48448
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 14.49 KB 48530
แบบขอจัดซื้อจัดจ้าง 48486
แบบฟอร์มขอเข้าพักอาศัยบ้านพักครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม 48307
ตัวอย่างการเขียนโครงการ โรงเรียนวังทองพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 48.7 KB 48442
บุคลากร
แบบฟอร์มบันทึกข้อความมอบหมายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 127
ตำแหน่งวิทยฐานะครู 24พฤษภาคม 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 23.96 KB 120
รายชื่อครู 24 พฤษภาคม 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 38.4 KB 141
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติ(1 ต.ค.64-31มี.ค.65) Word Document ขนาดไฟล์ 191.33 KB 231
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร ว23 แยกตามวิทยฐานะ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.61 MB 357
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 29622
การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Word Document ขนาดไฟล์ 155.99 KB 29629
ข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน และเกณฑ์การประเมินผลของข้าราชการครู "สายงานสอน" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.74 MB 44199
เค้าโครงรายงานการประเมินตนเอง(SAR) 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 312 KB 48362
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.57 MB 48636
กิจการนักเรียน
การเก็บข้อมูลเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 360.29 KB 1
การเก็บข้อมูลเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 147.77 KB 1
การจัดเรียงเอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 48.85 KB 56
แบบสรุปเยี่ยมบ้าน ๒๕๖๔ Word Document ขนาดไฟล์ 169 KB 47938
บริหารทั่วไป
แบบส่งรายการซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์/สิ่งปลูกสร้างที่ชำรุดจากการใช้งาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.82 KB 120
แบบฟอร์มหนังสือส่ง Word Document ขนาดไฟล์ 25.33 KB 48278
แบบคำร้องขอใบรับรองต่าง ๆ Word Document ขนาดไฟล์ 15.3 KB 48351
แบบฟอร์มคำสั่ง Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 48227
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 56.38 KB 48540
วัดผลและประเมินผล
แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.72 MB 285
โปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 385.5 KB 48515
แบบประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.09 KB 48520
คู่มือการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 110 KB 48654
คู่มือการประเมินการอ่านเขียนคิดวิเคราะห์ Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 91535
วผ.32 แบบขอเข้ารับการวัดผลและประเมินผลใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 48310
วผ.31 คำร้องขอแก้ตัวผลการเรียนกิจกรรมพัฒนา Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 48606
วผ.30 คำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 48559
วผ.29 คำร้องขอสอบในวิชาที่ขาดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 48433
วผ.28 คำร้องขอแก้ มส. Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 48264
วผ.27 คำร้องทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 48243
วผ.25 คำร้องขอเรียนซ้ำโดยไม่นับหน่วยการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 48432
วผ.24 แบบยืนยันไม่สอบแก้ตัว ไม่เรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 48477
วผ.23 ใบรับรองเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 48414
วผ.22คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 48290
วผ.20 คำร้องขอสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 48500
วผ.19 แบบฟอร์มนักเรียนที่คาดว่าไม่จบหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 48600
วผ.18 คำร้องขออนุญาติให้นักเรียนสอบกรณีพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 48602
วผ.17 แบบฟอร์มบันทึกนักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุด 10 อันดับ Word Document ขนาดไฟล์ 29.62 KB 48544
วผ.16 แบบขออนุญาติเรียนซ้ำเป็นกรณีพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 48355
วผ.15 แบบขอเปลี่ยนผู้กำกับการสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 48533
วผ.14 บันทึกความร่วมมือระหว่างร.รกับผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 48559
วผ.13แบบบันทึกคะแนนพักการเรียนนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 48265
วผ.12 แบบบันทึกผลการเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 48332
วผ.11 แบบบันทึกนักเรียนที่ติด 0 ร มส. Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 48557
วผ.10 แบบแจ้งผลการเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 48192
วผ.09 แบบแจ้งผลการสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 48182
วผ.08 แบบรายงานผลการเปลี่ยนระดับผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 30.42 KB 48591
วผ.07 แบบรายงานผลการเปลี่ยนระดับผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 31.41 KB 48372
วผ.06แบบประกาศผลการสอบแก้ตัว (แก้ 0) Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 48405
วผ.05 แบบประกาศผลการสอบแก้ตัว (แก้ ร) Word Document ขนาดไฟล์ 61 KB 48440
วผ.04 แบบรายงานนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 48197
วผ.03 แบบสรุปรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะได้ Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 48513
วผ.02 นักเรียนที่คาดว่าจะได้รับผล มส Word Document ขนาดไฟล์ 67 KB 48270
วผ.01 นักเรียนที่คาดว่าจะได้ผลการเรียน ร Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 48527
ระเบียบวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 476.5 KB 48639
OBECQA
การประกันคุณภาพกับOฺBECQA JPEG Image ขนาดไฟล์ 319.33 KB 48285
สะท้อนคิดจากผอ.จิตราภรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 480.61 KB 48523
PowerPointนำเสนอวันประเมิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.75 MB 48578
รวมประเด็นคำถามOBECQA Word Document ขนาดไฟล์ 120.77 KB 48547
ADLI&LetCI Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.63 MB 48359
รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์OBECQA ปี2559-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 48462
คำสั่งเลขที่12/2564แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินOBECQA63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.04 MB 48219
งานประกันคุณภาพภายใน
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.91 MB 36
ประกาศโรงเรียนวังทองพิทยาคม เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตฐานการศึกษาโรงเรียนวังทองพิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.43 KB 34
คู่มือการประเมินประกันคุณภาพภายใน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 142
มาตรฐานสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.45 MB 128
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และรวบรวมข้อมูล การดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 313.85 KB 48449
สรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพตามมาตรฐานปี2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.34 KB 48328
คำสั่งจัดทำSAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 182.3 KB 48391
3.4 บันทึกข้อความงานนิเทศ วิจัยและพัฒนา Word Document ขนาดไฟล์ 29.13 KB 48432
3.3 บันทึกข้อความงานนิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 29.15 KB 48354
3.2 บันทึกข้อความพัฒนาสื่อนวัตกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 48450
3.1 บันทึกข้อความงานนิเทศ วิจัย พัฒนาบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 29.01 KB 48382
2.6 บันทึกข้อความงานสารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 29.16 KB 48435
2.5 บันทึกข้อความอาคารสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 29.18 KB 48519
2.5 บันทึกข้อความอาคารสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 29.18 KB 48251
2.4 บันทึกข้อความบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 29.28 KB 48324
2.3 บันทึกข้อความหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 29.1 KB 48600
2.2 บันทึกข้อความOBECQA แผนงาน Word Document ขนาดไฟล์ 29.22 KB 48562
2.1 บันทึกข้อความงานประกันคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 29.2 KB 48456
1.1.12 บันทึกข้อความงานอนามัย Word Document ขนาดไฟล์ 29.21 KB 48592
1.1.11 บันทึกข้อความครูที่ปรึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 28.99 KB 48469
1.1.10 บันทึกข้อความความภูมิใจในความเป็นไทย Word Document ขนาดไฟล์ 29.11 KB 48302
1.1.9 บันทึกข้อความวัดผล ระบบดูแล Word Document ขนาดไฟล์ 29.1 KB 48531
1.1.8 บันทึกข้อความแนะแนว Word Document ขนาดไฟล์ 29.17 KB 48311
1.1.6 บันทึกข้อความงานอาชีพ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี Word Document ขนาดไฟล์ 29.09 KB 48458
1.1.5 บันทึกข้อความงานอาชีพ วิทยาศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 29.26 KB 48529
1.1.4 บันทึกข้อความวิทยาศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ Word Document ขนาดไฟล์ 29.03 KB 48487
1.1.3 บันทึกข้อความคณิตศาสตร์ การคิดคำนวน Word Document ขนาดไฟล์ 29.14 KB 48495
1.1.2 บันทึกข้อความภาษาต่างประเทศ การสื่อสาร Word Document ขนาดไฟล์ 29.26 KB 48323
1.1.1 บันทึกข้อความภาษาไทย การอ่านการเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 29.07 KB 48496
ค่าเป้าหมายปีการศึกษา2564 Word Document ขนาดไฟล์ 16.46 KB 48343
ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพปี61-62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.8 MB 48280
คู่มือการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 48338
งานศูนย์HCEC
รายงานการประชุมผู้ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์HCEC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.89 MB 47501
อื่นๆ
1.1.7 บันทึกข้อความวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 29.13 KB 48600