คำสั่งโรงเรียนปี2563
คำสั่งที่ 234/2563 เรื่องมอบหมายข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3046) 25 ธ.ค. 63
คำสั่งที่ ๒๔๐/๒๕๖๓ เรื่องบุคลากรปฏิบัติหน้าทีประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 3110) 04 ธ.ค. 63
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มห (อ่าน 3127) 02 ธ.ค. 63
คำสั่งที่ 219/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเลี้ยงต้อนรับผู้บริหารโรงเรียน (อ่าน 3198) 06 พ.ย. 63
คำสั่งที่ 217/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 3194) 27 ต.ค. 63
คำสั่ง205/2563 แต่งตั้งผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 3150) 08 ต.ค. 63
คำสั่งที่ ๑๙๔/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรมการดำเนินงานมุฑิตาจิต ปี ๒๕๖๓ (อ่าน 3207) 24 ก.ย. 63
คำสั่งที่ 102/2563 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหาร ปีการศึกษ (อ่าน 3392) 21 ส.ค. 63
คำสั่งที่ ๑๓๘ /๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม วันภาษาไทยและวันอาเซียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 3309) 19 ส.ค. 63
คำสั่งที่ ๑๓๖ / ๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษา (อ่าน 3289) 19 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 137/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3597) 19 ส.ค. 63
คำสั่งที่123/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (อ่าน 3264) 05 ส.ค. 63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการฝึกอบรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4120) 30 ก.ค. 63
คำสั่ง สพม.39 เลขที่ 231/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐ (อ่าน 3489) 24 ก.ค. 63
คำสั่งที่ ๑๑๘/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา (อ่าน 3261) 23 ก.ค. 63
คำสั่งที่ ๑๑๕/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 3236) 22 ก.ค. 63
คำสั่งที่ ๑๐๙/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันไหว้ครู (อ่าน 3506) 14 ก.ค. 63
คำสั่งที่ ๑๐๖/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบเยี่ยมบ้านนักเรียน (อ่าน 3277) 10 ก.ค. 63
คำสั่งที่ ๙๔/๒๕๖๓ เรื่องมอบหมายข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 3422) 01 ก.ค. 63
คำสั่งหัวหน้าระดับชั้นและครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3264) 29 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 69/2563 เรื่องแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ปี กศ.2563 (อ่าน 3516) 23 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 86/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ (อ่าน 3662) 27 พ.ค. 63
คำสั่ง 53/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3478) 27 ก.พ. 63
คำสั่ง ๒๒/๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและเตรียมรับการประเมินOBECQA (อ่าน 3493) 21 ก.พ. 63
คำสั่งที่ 38/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3474) 11 ก.พ. 63
คำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยาคม ที่ 30 / ๒๕๖3 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อกา (อ่าน 3484) 04 ก.พ. 63
คำสั่งเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (อ่าน 3570) 04 ก.พ. 63
คำสั่งคัดเลือกหนังสือเรียน (อ่าน 3542) 04 ก.พ. 63
คำสั่งที่ 17/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติวเข้ม o-net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึ (อ่าน 3439) 04 ก.พ. 63
คำสั่งโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและ งาน “๖๓ ปี คืนสู่เหย้า ฯ (อ่าน 3500) 17 ม.ค. 63