คำสั่งโรงเรียนปี2563
คำสั่งที่123/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (อ่าน 21) 05 ส.ค. 63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการฝึกอบรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 83) 30 ก.ค. 63
คำสั่ง สพม.39 เลขที่ 231/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐ (อ่าน 45) 24 ก.ค. 63
คำสั่งที่ ๑๑๘/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา (อ่าน 43) 23 ก.ค. 63
คำสั่งที่ ๑๑๕/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 70) 22 ก.ค. 63
คำสั่งที่ ๑๐๙/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันไหว้ครู (อ่าน 193) 14 ก.ค. 63
คำสั่งที่ ๑๐๖/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบเยี่ยมบ้านนักเรียน (อ่าน 87) 10 ก.ค. 63
คำสั่งที่ ๙๔/๒๕๖๓ เรื่องมอบหมายข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 173) 01 ก.ค. 63
คำสั่งหัวหน้าระดับชั้นและครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 114) 29 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 69/2563 เรื่องแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ปี กศ.2563 (อ่าน 177) 23 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 86/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ (อ่าน 237) 27 พ.ค. 63
คำสั่ง 53/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 342) 27 ก.พ. 63
คำสั่ง ๒๒/๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและเตรียมรับการประเมินOBECQA (อ่าน 291) 21 ก.พ. 63
คำสั่งที่ 38/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 348) 11 ก.พ. 63
คำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยาคม ที่ 30 / ๒๕๖3 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อกา (อ่าน 334) 04 ก.พ. 63
คำสั่งเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (อ่าน 312) 04 ก.พ. 63
คำสั่งคัดเลือกหนังสือเรียน (อ่าน 349) 04 ก.พ. 63
คำสั่งที่ 17/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติวเข้ม o-net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึ (อ่าน 287) 04 ก.พ. 63
คำสั่งโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและ งาน “๖๓ ปี คืนสู่เหย้า ฯ (อ่าน 321) 17 ม.ค. 63