คำสั่งโรงเรียนปี2563-2564
คำสั่ง ๙๗/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ (อ่าน 34) 16 มิ.ย. 64
คำสั่งที่ 94/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการเสริมสร้างวินัย และความรับผิดชอบสำหรับนักเรียน (อ่าน 27) 11 มิ.ย. 64
คำสั่งที่ 93/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างวินัย และความรับผิดชอบสำหรับนักเรียน (อ่าน 28) 11 มิ.ย. 64
คำสั่งที่ ๙๐/๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่สอน (อ่าน 49) 11 มิ.ย. 64
คำสั่งที่ 85/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 65) 10 มิ.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำธรรมนูญโรงเรียนวังทองพิทยาคม ที่ 98/2564 (อ่าน 26) 10 มิ.ย. 64
คำสั่งที่ ๘๓/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 38) 08 มิ.ย. 64
คำสั่งที่ ๙๑ /๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนิสิตฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(สังเกตการสอน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 51) 08 มิ.ย. 64
คำสั่งที่ ๙๒/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 43) 08 มิ.ย. 64
ตารางปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน ปีการศึกษา2564 (อ่าน 34) 08 มิ.ย. 64
คำสั่ง ที่ 28/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 65) 31 พ.ค. 64
คำสั่ง ที่ 86/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแจกหนังสือเรียนและจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 71) 31 พ.ค. 64
คำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยาคม ที่ 82/2564 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 89) 25 พ.ค. 64
คำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยาคม ที่ ๘๑ / ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 121) 25 พ.ค. 64
คำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยาคม ที่๗๗ / ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 87) 25 พ.ค. 64
คําสั่งโรงเรียนวังทองพิทยาคม ที่ 68 / 2564แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนวังทองพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 133) 24 พ.ค. 64
คำสั่ง ๗๕/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 78) 21 พ.ค. 64
คำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยาคม แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา2564 ที่ ุ69/2564 (อ่าน 89) 13 พ.ค. 64
คำสั่งที่ 66/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564(แก้ไข) (อ่าน 159) 23 เม.ย. 64
คำสั่งที่ ๕๒/๒๕๖๔เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 280) 27 มี.ค. 64
คำสั่งที่ ๔๖ / ๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 305) 18 มี.ค. 64
คำสั่งที่ 10/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 420) 25 ม.ค. 64
คำสั่งที่ 2/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติว O-net ภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 440) 22 ม.ค. 64
คำสั่งที่ 234/2563 เรื่องมอบหมายข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3454) 25 ธ.ค. 63
คำสั่งที่ ๒๔๐/๒๕๖๓ เรื่องบุคลากรปฏิบัติหน้าทีประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 3479) 04 ธ.ค. 63
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มห (อ่าน 3468) 02 ธ.ค. 63
คำสั่งที่ 219/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเลี้ยงต้อนรับผู้บริหารโรงเรียน (อ่าน 3752) 06 พ.ย. 63
คำสั่งที่ 217/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 3504) 27 ต.ค. 63
คำสั่ง205/2563 แต่งตั้งผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 3519) 08 ต.ค. 63
คำสั่งที่ ๑๙๔/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรมการดำเนินงานมุฑิตาจิต ปี ๒๕๖๓ (อ่าน 3414) 24 ก.ย. 63
คำสั่งที่ 102/2563 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหาร ปีการศึกษ (อ่าน 3645) 21 ส.ค. 63
คำสั่งที่ ๑๓๘ /๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม วันภาษาไทยและวันอาเซียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 3490) 19 ส.ค. 63
คำสั่งที่ ๑๓๖ / ๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษา (อ่าน 3473) 19 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 137/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4239) 19 ส.ค. 63
คำสั่งที่123/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (อ่าน 3419) 05 ส.ค. 63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการฝึกอบรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4385) 30 ก.ค. 63
คำสั่ง สพม.39 เลขที่ 231/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐ (อ่าน 4454) 24 ก.ค. 63
คำสั่งที่ ๑๑๘/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา (อ่าน 3418) 23 ก.ค. 63
คำสั่งที่ ๑๑๕/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 3394) 22 ก.ค. 63
คำสั่งที่ ๑๐๙/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันไหว้ครู (อ่าน 3692) 14 ก.ค. 63