คำสั่งโรงเรียนปี2563-ปัจจุบัน
คำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยาคม ที่ ๕๕/๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียน กิจกรรมนำองค์กรความรู้ไปใช้บริการสังคม(IS) (อ่าน 26) 03 ก.พ. 66
คำสั่งที่ 41/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและตรวจเยี่ยมห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 37) 01 ก.พ. 66
คำสั่งที่ 40 /2566 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 56) 26 ม.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยาคม ที่ 35/๒๕๖6 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 58) 20 ม.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยาคม ที่ 16/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการทัศนศึกษาชั้น ม.6 (อ่าน 72) 08 ม.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยาคม ที่ 15/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการทัศนศึกษาชั้น ม.5 (อ่าน 72) 08 ม.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยาคม ที่ 11/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการทัศนศึกษา ชั้นม.4 (อ่าน 64) 08 ม.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยาคม ที่ 14/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการทัศนศึกษาชั้น ม.3 (อ่าน 70) 08 ม.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยาคม ที่ 13/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการทัศนศึกษาชั้น ม.2 (อ่าน 66) 08 ม.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยาคม ที่ 12/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการทัศนศึกษา ชั้นม.1 (อ่าน 59) 08 ม.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยาคม ที่ 10/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี (อ่าน 79) 06 ม.ค. 66
คําสั่งโรงเรียนวังทองพิทยาคมที่ 6 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหาร โรงเรียนวังทองพิทยาคม ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม (อ่าน 100) 06 ม.ค. 66
คําสั่งโรงเรียนวังทองพิทยาคมที่226/2565เรื่องแก้ไขและเพิ่มเติม การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนวังทองพิทยาคม ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 70) 05 ม.ค. 66
คำสั่งที่ 251 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่ พิษณุโลก กลุ่ม 2 ปีการศึกษา ๒๕65 (อ่าน 178) 15 ธ.ค. 65
คำสั่งที่ 253/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 141) 14 ธ.ค. 65
คำสั่งที่ ๒๕๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาสี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 159) 07 ธ.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยาคม ที่ ๒๔๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 150) 06 ธ.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยาคม ที่ ๒๐๑/๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่สอน (อ่าน 138) 06 ธ.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนที่ ๒๔๗ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 137) 02 ธ.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยาคม ที่241/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการเสริมสร้างจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนปลอดขยะ (ZERO Waste School) ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 233) 30 พ.ย. 65
คำสั่งที่ ๒๒๓/๒๕๖๕ แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 187) 15 พ.ย. 65
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ้นจากหน้าที่และหรือแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ (อ่าน 163) 14 พ.ย. 65
คำสั่งที่ ๒๑๗/๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 181) 09 พ.ย. 65
ตารางปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 174) 04 พ.ย. 65
คำสั่งที่ ๒๑๔ / ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 170) 04 พ.ย. 65
คำสั่งที่ ๒๑๕ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 173) 04 พ.ย. 65
คำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยาคม ที่ 195/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ้นจากหน้าที่และหรือแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ (อ่าน 181) 28 ต.ค. 65
คำสั่งที่ ๑๙๒/๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 218) 07 ต.ค. 65
คำสั่งที่ ๙๒/๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามมาตรฐาน ๒๕๖๕ (อ่าน 274) 09 ก.ย. 65
คำสั่ง 154/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน.pdf (อ่าน 281) 07 ก.ย. 65
คำสั่งที่ 153/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับ-จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (อ่าน 260) 07 ก.ย. 65
คำสั่งที่ 158/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 806) 07 ก.ย. 65
คำสั่ง​ที่​182/2564​ เรื่อง​ แต่งตั้งคณะกรรมการ​ดำเนิน​กิจกรรม​นิเทศ​ติดตาม​การจัดการเรียน​การ​สอน​และ​ตรวจ​เยี่ยม​ห้อง​เรียน​ ภาคเรียน​ที่​ 2​ ปีการศึกษา​ 2564 (อ่าน 269) 06 ก.ย. 65
คำสั่งที่ 121/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และออกแบบการเรียนรู้ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 290) 02 ก.ย. 65
คำสั่งที่ 160/2565 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 302) 30 ส.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (อ่าน 288) 29 ส.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 233) 25 ส.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนที่ ๑๔๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 485) 24 ส.ค. 65
คำสั่ง​ที่​ 98/2565​ เรื่อง​ แต่งตั้งคณะกรรมการ​ดำเนิน​การ​สอบ​กลาง​ภาค​ ภาคเรียน​ที่​ 1​ ปีการศึกษา​ 2565 (อ่าน 242) 23 ส.ค. 65
คำสั่ง​ที่​ 66/2565​ เรื่อง​ มอบหมายข้าราชการ​ครู​ปฏิบัติ​หน้า​ที่สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 256) 23 ส.ค. 65
คำสั่งที่ที่ 139/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการและรับการตรวจราชการ (อ่าน 249) 17 ส.ค. 65
คำสั่ง 129/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 (อ่าน 292) 26 ก.ค. 65
คำสั่ง 124 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 543) 26 ก.ค. 65
คำสั่งที่ 114/2565 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 306) 08 ก.ค. 65
คำสั่ง 104/2565 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (อ่าน 500) 28 มิ.ย. 65
คำสั่ง 103/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (อ่าน 550) 28 มิ.ย. 65
คำสั่ง 102/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการมีวินัยและความรับผิดชอบ (อ่าน 690) 21 มิ.ย. 65
คำสั่งที่ ๙๒/๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และรวบรวมข้อมูล การดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 887) 20 มิ.ย. 65
คำสั่งที่ 97/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและตรวจเยี่ยมห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1849) 20 มิ.ย. 65
คำสั่งที่ 96/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปรการศึกษา 2565 (อ่าน 656) 20 มิ.ย. 65