คำสั่งโรงเรียนปี2563-ปัจจุบัน
คำสั่งที่ ๑๖๒ / ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 10) 10 มิ.ย. 66
คําสั่งที่ 143 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหาร โรงเรียนวังทองพิทยาคม ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) (อ่าน 24) 08 มิ.ย. 66
คำสั่งที่ 157/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 34) 05 มิ.ย. 66
คำสั่งที่ 156/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 54) 03 มิ.ย. 66
คำสั่งที่ 152/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 1ห้องเรียน 1โครงงานคุณธรรม ภาคเรียนที่ 1/2566 (อ่าน 36) 02 มิ.ย. 66
คำสั่งที่ 151/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ปี2566 (อ่าน 41) 02 มิ.ย. 66
คำสั่งที่ ๑๓๖/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 112) 20 พ.ค. 66
คำสังที่131/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566ฯ (อ่าน 121) 12 พ.ค. 66
คำสั่งที่ 132/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่รั้วเขียว ขาว ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 204) 11 พ.ค. 66
คําสั่งโรงเรียนวังทองพิทยาคมที่ 120/2566เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนวังทองพิทยาคม ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 259) 26 เม.ย. 66
ตารางเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 210) 31 มี.ค. 66
คำสั่งที่ 118/2566 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันเพื่อดูแลนักเรียนฯ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 270) 31 มี.ค. 66
คำสั่งที่ 116/2566 เรื่องแต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 323) 30 มี.ค. 66
คำสั่งที่ 85/ 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2566 (อ่าน 248) 10 มี.ค. 66
คำสั่งที่ 82/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2566 (อ่าน 1063) 10 มี.ค. 66
คำสั่งที่ 87/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 257) 08 มี.ค. 66
คำสั่งที่ 64/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะ กก.ดำเนินงานเพื่อรองรับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ ประจำปี 2565 (อ่าน 286) 23 ก.พ. 66
คำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยาคม ที่ 72/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 247) 23 ก.พ. 66
คำสั่งที่ 71/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 262) 21 ก.พ. 66
คำสั่งที่ 73/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 211) 21 ก.พ. 66
คำสั่งที่ 62/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 228) 14 ก.พ. 66
คำสั่งที่61/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 229) 13 ก.พ. 66
คำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยาคม ที่ 45/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมออกแนะแนวการศึกษาภายในเขตพื่นที่บริการ (อ่าน 194) 09 ก.พ. 66
คำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยาคม ที่ ๕๕/๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียน กิจกรรมนำองค์กรความรู้ไปใช้บริการสังคม(IS) (อ่าน 241) 03 ก.พ. 66
คำสั่งที่ 41/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและตรวจเยี่ยมห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 326) 01 ก.พ. 66
คำสั่งที่ 40 /2566 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 263) 26 ม.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยาคม ที่ 35/๒๕๖6 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 217) 20 ม.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยาคม ที่ 16/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการทัศนศึกษาชั้น ม.6 (อ่าน 238) 08 ม.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยาคม ที่ 15/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการทัศนศึกษาชั้น ม.5 (อ่าน 225) 08 ม.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยาคม ที่ 11/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการทัศนศึกษา ชั้นม.4 (อ่าน 215) 08 ม.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยาคม ที่ 14/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการทัศนศึกษาชั้น ม.3 (อ่าน 214) 08 ม.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยาคม ที่ 13/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการทัศนศึกษาชั้น ม.2 (อ่าน 209) 08 ม.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยาคม ที่ 12/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการทัศนศึกษา ชั้นม.1 (อ่าน 197) 08 ม.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยาคม ที่ 10/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี (อ่าน 224) 06 ม.ค. 66
คําสั่งโรงเรียนวังทองพิทยาคมที่ 6 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหาร โรงเรียนวังทองพิทยาคม ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม (อ่าน 323) 06 ม.ค. 66
คําสั่งโรงเรียนวังทองพิทยาคมที่226/2565เรื่องแก้ไขและเพิ่มเติม การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนวังทองพิทยาคม ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 230) 05 ม.ค. 66
คำสั่งที่ 251 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่ พิษณุโลก กลุ่ม 2 ปีการศึกษา ๒๕65 (อ่าน 362) 15 ธ.ค. 65
คำสั่งที่ 253/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 289) 14 ธ.ค. 65
คำสั่งที่ ๒๕๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาสี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 318) 07 ธ.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยาคม ที่ ๒๔๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 308) 06 ธ.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยาคม ที่ ๒๐๑/๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่สอน (อ่าน 309) 06 ธ.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนที่ ๒๔๗ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 297) 02 ธ.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยาคม ที่241/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการเสริมสร้างจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนปลอดขยะ (ZERO Waste School) ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 501) 30 พ.ย. 65
คำสั่งที่ ๒๒๓/๒๕๖๕ แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 338) 15 พ.ย. 65
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ้นจากหน้าที่และหรือแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ (อ่าน 298) 14 พ.ย. 65
คำสั่งที่ ๒๑๗/๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 330) 09 พ.ย. 65
ตารางปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 322) 04 พ.ย. 65
คำสั่งที่ ๒๑๔ / ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 320) 04 พ.ย. 65
คำสั่งที่ ๒๑๕ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 324) 04 พ.ย. 65
คำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยาคม ที่ 195/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ้นจากหน้าที่และหรือแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ (อ่าน 324) 28 ต.ค. 65